+48 22 439 03 20 biuro@greeneris.com

Architektura VMware SD-WAN powstała w chmurze i jest zbudowana w oparciu o zasady Software Defined Networking (SDN).

VMware SD-WAN jest jedynym rozwiązaniem SD-WAN dostarczanym w chmurze z oddzielną płaszczyzną orkiestracji, płaszczyzną sterowania i płaszczyzną danych, wykorzystującym bezpieczną i skalowalną sieć w chmurze. Oparte na chmurze dostarczanie usług, orkiestracja i analityka tworzą elastyczną architekturę zaprojektowaną tak, aby sprostać wymaganiom stawianym obecnie przez działy informatyczne przedsiębiorstw, przy jednoczesnej elastyczności umożliwiającej spełnienie nieprzewidzianych przyszłych wymagań.

Usługa VMware SD-WAN

VMware SD-WAN Service zawiera następujące komponenty:

Bezpieczna nakładka sieciowa

Oddzielne warstwy płaszczyzny kontrolnej i płaszczyzny danych VMware SD-WAN zwiększają sprawność usług sieciowych, ponieważ inteligencja jest przenoszona z płaszczyzny danych do programowalnej płaszczyzny kontrolnej. Architektura jest niezależna od transportu, działa w dowolnej kombinacji obwodów publicznych i prywatnych oraz umożliwia bezpieczną łączność z centrami danych przedsiębiorstw, chmurami obliczeniowymi i aplikacjami SaaS.

Dostarczanie usług wirtualnych

Bogaty zestaw usług, w tym pochodzących od partnerów ekosystemu VMware SD-WAN, można łatwo wdrożyć z katalogu aplikacji. W zależności od rodzaju usługi, są one dostarczane w oddziale, w prywatnym centrum danych lub w chmurze. Dostawcy usług mogą wykorzystywać architekturę VMware SD-WAN do dostarczania zarządzanych ofert CPE z dynamicznymi usługami, zwanymi funkcjami sieciowymi lub wirtualizacją usług.

Skalowalna, bezpieczna sieć w chmurze

VMware SD-WAN wykorzystuje szyfrowanie oparte na standardach, takich jak AES, w celu zapewnienia bezpiecznej łączności za pośrednictwem dowolnego rodzaju transportu, tworząc bezpieczną sieć chmury. Urządzenia VMware SD-WAN są uwierzytelniane na płaszczyźnie zarządzania SD-WAN, przypisywane są im polityki biznesowe, a następnie przyznawany jest im dostęp do bezpiecznej sieci chmury.

Orkiestracja i analityka

Warstwa orkiestracji zapewnia płaszczyznę sterowania umożliwiającą przekazywanie ruchu do i z węzłów w siedzibie firmy oraz w chmurze, w sposób elastyczny w ramach wielu bazowych środków transportu i z uwzględnieniem zasad wdrażania rozproszonych usług sieciowych. Ta warstwa orkiestracji jest niezawodna, wysoce odporna i upraszcza wdrażanie u użytkowników końcowych – co oznacza, że nie jest wymagana instalacja w oddziałach zależnych od administratora IT.

Architektura VMware SD-WAN

VMware SD-WAN zapewnia niezależną od transportu, bezpieczną nakładkę umożliwiającą korzystanie z szerokopasmowego Internetu z lub bez tradycyjnego MPLS, sieć chmurową umożliwiającą dostęp do aplikacji korporacyjnych i chmurowych, a także biznesową warstwę orkiestracji do automatyzacji i wprowadzania usług wirtualnych.

Lepiej zarządzaj budżetem IT dzięki abonamentowi pay-as-you-grow.

30x

większa nawet przepustowość w przeliczeniu na dolara

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się rozszerzyć istniejącą sieć MPLS o Internet, czy też całkowicie ją zastąpić Internetem klasy korporacyjnej, VMware SD-WAN zwiększa przepustowość w przeliczeniu na dolara od 10 do 30 razy bez dodatkowych nakładów kapitałowych. Rozszerzaj sieć WAN etapami, kontroluj koszty oraz zarządzaj przepustowością i wydajnością na żądanie bez ponoszenia ryzyka.

10x

szybsze wdrożenia

Wdrożenie VMware SD-WAN trwa minuty, a nie dni czy tygodnie, nie wymaga też żadnego kontaktu z działem IT. Nie trzeba już jeździć ciężarówkami do oddziałów w celu modernizacji lub wymiany urządzeń sieci WAN, gdy konieczne jest zwiększenie przepustowości. Eliminacja kosztów wyspecjalizowanego działu IT w każdym oddziale w celu zarządzania siecią WAN.

7x

redukcja kosztów całkowitych

Zmniejsz nakłady inwestycyjne w oddziałach i zrezygnuj z pojedynczych zapór sieciowych, urządzeń VPN, optymalizacji sieci WAN i innych. Wyrzuć wiele konsol do zarządzania siecią dzięki pojedynczej platformie orkiestracji i zarządzania. Skrócenie czasu rozwiązywania problemów i przyspieszenie czasu oczekiwania na rozwiązanie.